Okolí

Naše restaurace se nachází na okraji Českého ráje a je to tedy výhodné místo, odkud můžete začít své výlety po této krásné oblasti. Váše putování můžete také zakončit chutnou večeří v naší restauraci. 

Český Ráj

Skalní města plná strží, stezek, věží a vyhlídkových plošin, tu a tam hrady a zámky, naleziště drahých kamenů a pohádky, plné udatných rytířů, krásných princezen a vousatých loupežníků, to je v kostce hlavní nabídka Českého ráje. Výjimečná krajina byla dokonce zařazena mezi geoparky UNESCO.


Dolní Bousov

Město Dolní Bousov leží na jižním okraji Českého ráje v půvabné krajině, rozkládající se v mělkém úvalu říčky Klenice. 

​Nejstarší historie osídlení je doložena od mladší doby kamenné. V době železné zde pobývali Markomani a v průběhu 8. století se zde usazují Slované.

První písemné zmínky pocházejí z let 1318, kdy je připomínán Ctibor z Búsovce, roku 1330 je pak připomínán Bús z Bousova, pravděpodobný zakladatel zdejší tvrze, a konečně roku 1360 je připomínána samotná obec – farní ves Búsov na potoku Klenici, přináležící k panství hradu Michalovice.

Roku 1497 je Bousov poprvé uváděn jako městečko přináležející k panství hradu Kost. Roku 1560 získává právo pořádat dva výroční trhy ročně a v roce 1600 získává od císaře Rudolfa II. městský znak a právo pečetit zeleným voskem


Sobotka - 5km

Sobotka je město v Královéhradeckém kraji, okres Jičín, je rekreačním a turistickým letoviskem na jižním okraji Českého ráje, má přes 2 tisíce obyvatel. Leží asi na polovině vzdálenosti mezi Mladou Boleslaví a Jičínem, 80 km severovýchodně od Prahy.

​Jeho historické jádro je městskou památkovou zónou. Stará radnice s přízemím asi z roku 1570. Chrám sv. Maří Magdalény byl postavený v letech 1590–1596.


Zámek Humprecht - 5 Km

Zámek na návrší nad Sobotkou byl letním sídlem Humprechta Jana Černína z Chudenic, císařského velvyslance v Benátkách. Stavěl hoCarlo Lurago v letech 1666–1668 jako parafrázi Galatské věže v Cařihradu, po požáru roku 1678 byl dostavěn F. Ceresolou. Při opravě byl současně zvýšen, čímž byly přetíženy základy a musely být zbourány přízemní hospodářské budovy, základy zpevněny kvádry z pískovce. Zlatý půlměsíc na vrcholu byl umístěn místo původního kříže r. 1829 na základě pověstí o tom, že Heřman Černín z Chudenic byl vězněn v Turecku.

Po Černínech zámek vystřídal ještě několik majitelů a postupně chátral. Za 2. světové války o něm Němci uvažovali jako o možné letecké pozorovatelně. Až v 70. letech 20. století byl zámek řádně restaurován.

Zámek má pozoruhodnou osovou hodovní síň s eliptickým půdorysem, vysokou 16 metrů, která má zvláštní akustiku, a proto se zde často konají koncerty. Kromě historických interiérů s nástěnnými malbami je zde expozice barokního loveckého zámečku a část sbírek soboteckého muzea, např. obraz Zvěstování (italská renesance) a Mánesův prapor národní gardy z roku 1848. Lze vystoupit na ochoz věže, odkud je krásná vyhlídka do kraje.

Údolí Plakánku - 6km

Přírodní rezervace Údolí Plakánek byla vyhlášena roku 1990 a nachází se na pomezí okresů Mladá Boleslav a Jičín mezi vesnicemi Podkost, Vesec u Sobotky, Střehom a Dobšín. Předmětem ochrany je údolí s pískovcovými skalními okraji a věžemi, mokřadními loukami a fragmenty lužních společenstev, suťových lesů, relikních skalních borů a acidofilních a borových doubrav. Současné biotopy nahradily v dávné minulosti původní rozsáhlé jasano-olšové lužní lesy.

Název Plakánek pochází již ze 17. století podle rodiny Plakánků, kteří v této oblasti pálili uhlí a od toho měli uplakané oči.

Hrad Kost - 6km

Středověký hrad. Postavil jej někdy před rokem 1349 Beneš z Vartemberka. Jako jeden z mála našich hradů je umístěn nikoliv na kopci, ale v údolí napískovcovém ostrohu (srovnatelný např. hrad Okoř). Dodnes je velice dobře zachovaný.

Hrad v průběhu doby mnohokrát vystřídal majitele. Založil ho kolem roku 1349 Beneš z Vartenberka, jehož rod vlastnil hrad do roku 1414, poté ho získal výhodným sňatkem Mikuláš Zajíc z Házmburka. V první polovině 15. století získává po smrti Jana z Házmburka državy jeho poručník Zdeněk Lev z Rožmitálu, který roku 1497 prodal Kost s celým dvorem Janovi ze Šelmberka. Dalšími majiteli hradu byli: Páni ze Šelmberka (1497-1524), Biberštejnové (1524-1551), Lobkovicové (1551-1637), v 17. století jej na určitou dobu získal vojevůdce Albrecht z Valdštejna, Černínové z Chudenic (1637-1738), Václav Kazimír Netolický z Eisenberka (1738-1769), Vratislavové Netoličtí a po nich Flaminiové dal Borgo-Netoličtí (1769-1948), kterým byl hrad zkonfiskován komunistickým Československem. Giovanni Kinský dal Borgo, syn poslední majitelky, hrad vyrestituoval v roce 1992.

Zámek Staré Hrady - 8 Km

.Hrad a zámek Staré Hrady je renesanční zámecký komplex, ve stejnojmenné obci u Libáňě v okrese Jičín. První písemná zmínka o objektu pochází z roku 1340. Jedná se o původně gotický hrad s rukopisem parléřovské hutě s přistavěným renesančním zámkem a podzámčím.

Zámek Dětenice - 8 Km

Zámek Dětenice se nachází ve stejnojmenné obci v okrese Jičín. Původní tvrz byla doložena již v roce 1404. Koncem 16. století byla renesančně přestavěna Křineckým z Ronova. Teprve když Dětenice koupil Jan Kristián, hrabě Clam-Gallas, došlo k pozdně barokní výstavbě. V letech 1762-65 stavitel Zachariáš Fiegert určil dnešní podobu objektu. Při opravách, prováděných pro maltézské rytíře, došlo jen k menším změnám.

Dnes na zámku najdeme dochované gotické, renesanční a barokní fresky, nástěnné malby a rokokové a klasicistní štukové výzdoby. Mimo to je zde umístěna sbírka obrazů, historických zbraní a loveckých trofejí. Na zámku Dětenice se konají historické programy, rokokové plesy a středověké hostiny. V parku se zachovala řada soch klasicizujícího baroka.

Součástí Zámeckého resortu Dětenice je i originální středověká krčma Dětenice

V sousedství zámku je zámecký pivovar, dnes muzeum.

Příhrazské Skály - 10 Km

Přírodní rezervace Příhrazské skály byla vyhlášena roku 1999 a nachází se jižně a západně od vesnice Příhrazy v okrese Mladá Boleslav. Důvodem ochrany je významný komplex skal, přirozená a polopřirozená lesní společenstva, geomorfologicky cenné území.

​V rezervaci je komplex skalních měst na okraji pískovcové skalní plošiny. Dominantou je skalní útvar pojmenovaný Kobylí hlava. Uvnitř skalního města se nalézá vytesaná modlitebna Hynšta. Ta v 17. století sloužila jako úkryt Českým bratřím. V oblasti jsou i zbytky hrádků ze 13. století.

Hrad Valečov - 11 Km

Zřícenina středověkého skalního hradu na území obce Boseň v okrese Mladá Boleslav. Stojí na skalních útvarech při západním okraji Českého ráje ve výšce okolo 320 m n. m. poblíž města Mnichovo Hradiště. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR.

​Hrad ze dřeva založili po roce 1300 ve skalách Valečovští z Valečova. Protože rod patřil později k přívržencům Jana Žižky z Trocnova, byl hrad po husitských válkách dobyt a vypálen roku 1439 Jindřichem z Vartenberka. Pak byl postupně přestavěn z kamenů. Zůstal zde jen několik let do příchodu tažení Pražanů v letech 1443–1444. O několik let později roku 1472 zde žil Vaněk z Valečova, podkomoří královských měst v době kralování Jiřího z Poděbrad. Pak se začali majitelé hradu rychle střídat, až jej počátkem 17. století získal mocný rod Valdštejnů s celým panstvím. Šlechta zde nebydlela, sloužil jim jako správní středisko a v roce 1652 byl uváděn jako zpustlý.[2] Ještě v 19. století v některých skalních světničkách přebývala místní chudina.[3] Obyvatelé hradu byly 5. října 1892 násilně přestěhování do obecního chudobince.

Hrad Trosky - 11 Km

Bizarní zřícenina gotického hradu z konce 14. století se stala jedním ze symbolů Ćeského ráje. Vybudování hradu na dvou strmých čedičových skaliscích učinilo z Trosek nedobytný hrad - nikdy nebyl vojensky dobyt. Při prohlídce má návštěvník možnost seznámit se s historií hradu a vystoupat na věž "Babu" i na vyhlídku pod věží "Panna", které skýtají jedinečný rozhled do okolní krajiny.

Prachovské Skály - 12 Km

Skalní uskupení pískovcových útvarů různých tvarů, rozkládající se zhruba 5 až 7 km severozápadně od města Jičín, přírodní rezervace, součást CHKO Český ráj a oblíbený cíl turistů. Vznikly v období druhohor jako usazeniny na okraji moře.

​Celá oblast je dobře přístupná automobily, veřejnou autobusovou dopravou a také pěšky – 7 km od Jičína po turisticky značenýchcestách.

Mužský - 12 Km

Čedičový vrch s nadmořskou výškou 463 m. Vrch umožňuje dokonalý kruhový rozhled do dalekého okolí, a je proto vyhledávaným turistickým cílem. Kromě severovýchodního segmentu pokrývají svahy vrchu ovocné sady. Na samotném vrcholu kopce stojí kamenná mohyla připomínající pozicirakouských děl v prusko-rakouské válce dne 28. června 1866. V letech 1869–1890zde byly pořádány tábory lidu za prosazení národních požadavků.

Drábské Světničky - 12 Km

Drábské světničky jsou zřícenina skalního hradu v katastrálním území Dneboh v okrese Mladá Boleslav asi 4 km severovýchodně od Mnichova Hradiště v chráněné krajinné oblasti Český ráj. Pevnost byla vybudována na severozápadním okraji náhorní planiny zvané Hrada v oblasti Příhrazských skal v nadmořské výšce okolo 370 m n. m. (86–141 m nad tokem řeky Jizery). Spolu se sousedním skalním hradem Klamorna a hradištěm Hrada jsou od roku 1958 chráněny jako kulturní památka ČR.

Hrad Veliš - 13 Km

Zřícenina hradu Veliš, resp. jeho malé pozůstatky, se nachází na stejnojmenném kopci nad obcí Veliš nedaleko Jičína, na katastru městyse Podhradí. Z hradu se dodnes zachovaly jen nepatrné zbytky zdiva bašt, věže a západního paláce, které jsou pevně spojeny s čedičovým základem, nejasně vyznačené přístupové cesty a terasovitě upravený jižní vrchol.

Jinolické Rybníky - 13 Km

Rybníky u obce Jinolice v blízkosti Prachovských skal. Soustava se nachází ve výrazném údolí mezi Javornickou horkou na severu a Prachovským hřebenem na jihu. Rybníky jsou jednou z nejvyhledávanějších lokalit Českého ráje. Dva z rybníků jsou rekreační, jsou zde veřejná tábořiště, autokempy, chatové osady. Nejbližší železniční zastávka je v Jinolicích, od ní vede kolem rybníků modrá turistická značka do Prachova, žlutá značka vede od rybníků k rozcestí Pod Přivýšinou.

Zámek Hrubá Skála - 13 Km

Zámek Hrubá Skála je na okraji skalního masivu v Českém ráji ve výši asi 20 metrů, v katastrálním území stejnojmenné obce. Vznikl přestavbou hradu Skála postaveného v 13. století pány z Valdštejna.

​Zámek stojí na pískovcové skále a leží asi 6 km jihovýchodně od Turnova nad obcí Hrubá Skála. Je k němu možné jet autem ze silnice Turnov - Jičín. Nejbližší vlaková zastávka je 2,5 km vzdálená.[1]

Do zámku vede kamenný most se sochami sv: Floriána a Vavřince. V blízkosti se naklézá Mariánská vyhlídka.

Hruboskalsko - 13 Km

Hruboskalsko je přírodní rezervace vyhlášená 22. dubna 1998. S plochou 219,2 ha patří k největším skalním městům v Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Důvodem ochrany je rozsáhlé skalní město se zachovalými reliktními bory. Hruboskalské skalní město zahrnuje stovky skalních masivů i samostatné věže, které dosahují výšky až 60 m. Díky malé odolnosti pískovce a stálému působení řady vlivů jsou skály bohaté na nejrůznější tvary a formy (voštiny, okna, brány).Hruboskalsko je součástí Geoparku Český ráj, který byl zařazen do sítě evropských geoparků v říjnu 2005

Kopicův Statek - 13 Km

Kopicův statek (dříve Jirošova rychta) je roubená usedlost z konce 18. století, kulturní památka.Jedná se (spolu např. s Dlaskovým statkem) o jeden z nejzajímavějších příkladů lidové architektury pojizerského typu.Statek se nachází o samotě asi 1 km východně od vesnice Kacanovy na Turnovsku, v okrese Semily. U statku je socha svatého Jiří a rokle s řadou pískovcových reliéfů vytvořených majitelem Vojtěchem Kopicem.

Dobrovice - 14 Km

Městečko s krásným náměstím. Nacházáí se zde Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice.

Borecké Skály - 14 Km

Méně známá oblast pískovcových skal a starých borovicových porostů.

Hrad Valdštejn - 14 Km

Nejstarší hrad v Českém ráji.

Mladá Boleslav - 15 Km

Významné průmyslové město s velkou nabídkou památek, rekreačních a nákupních možností.

Hrad Zvířetice - 15 Km

Zřícenina středověkého hradu u města Bakov nad Jizerou. Leží na pravém břehu řeky Jizery.

Rovensko Pod Troskami - 15 Km

Starobylá zvonice s obrácenými zvony. Byla postavena v roce 1630.

Jičín - 16 Km

Vstupní brána do Českého ráje.

Mnichovo Hradiště - 16 Km

Historické město s barokním zámkem.

Kopidlno - 16 Km

Městečko se zámkem ze 17. století.